As the time goes and boruto realizes his power, things get dangerous. 

Boruto x Kawaki set

$25.00Price